Great Indian Scientists
Modern Period
Sir Jagadish Chandra Bose Prafulla Chandra Ray Srinivasa Ramanujan
Sir Chandrasekhara Venkata Raman Birbal Sahni Prasanta Chandra Mahalanobis
Meghnad Saha Satyendra Nath Bose Shanti Swarup Bhatnagar
Homi Jehangir Bhabha Salim Ali Subramaniam Chandrasekhar
Vikram Sarabhai C. R. Rao K. Chandrasekharan
Har Gobind Khorana G. N. Ramachandran M. K. Vainu Bappu
A.P.J Abdul Kalam    
Ancient Period
Baudhayana Manava Apastamba
Panini Katyayana Yavanesvara
Aryabhata the Elder Yativrsabha Varahamihira
Brahmagupta Bhaskara I Lalla
Govindasvami Mahavira Prthudakasvami
Sankara Narayana Sridhara Aryabhata II
Vijayanandi Sripati Brahmadeva
Bhaskara Mahendra Suri Narayana Pandit
Madhava of Sangamagramma Paramesvara Nilakantha Somayaji
Jyesthadeva Kamalakara Jagannatha Samrat
Acharya Hemchandra    
Goto DSIR Site